Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Antimicrobial Resistance and Food Safety: Methods and Techniques

Autor:  ...

ISBN: 9780128012147

Vydání:

Cena: asi 2192 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Graceys Meat hygiene

Autor: David S Collins, MVB, DVPH(MH), MRCVS Formally Cit ...

ISBN: 9781118650028

Vydání: XI. vydání 2015

Cena: asi 3603 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Dva celosvětoví odborníci sestavili publikaci, která reaguje na změny v oboru prohlídky masa. V publikaci jsou popsány nové směry v tomto oboru, který neustále zdokonaluje systém kontrol a bezpečnosti potravin živočišného původu. V nové aktualizované již jedenáctém vydání (poslední vydání vyšlo v minulém století v roce 1999) jsou aktualizovány kapitoly týkající se nemocí zvířat, mikrobiologie a patologie z pohledu veterinárních inspektorů na porážkách.
Široké odborné veřejnosti se dostává do rukou excelentně zpracovaná publikace zabývající se hygienou masa s ohledem na nejnovější světové trendy v tomto oboru. Publikace je rozdělena do čtrnácti oddílů. V prvním oddíle se autoři zabývají jatečnými zvířaty, jako je skot, ovce, prasata, kozy, drůbež, králíci a farmová zvěř. U skotu a prasat jsou dále informace zaměřeny na plemenitbu, systémy produkce a odchovu. Druhá kapitola je věnována anatomii zvířat z pohledu prohlídky masa. Třetí kapitola popisuje porážecí zařízení od ustájení po speciální vybavení tzv. „továren na maso“ s ohledem na nejnovější požadavky platné legislativy Evropské unie. Ve čtvrté kapitole jsou popsány způsoby skladování a ochrany masa. Poznatky z dezinfekce a sanitace potravinářských prostor jsou shrnuty v páté kapitole. Šestá kapitola má krásný název „od farmy po jatka“ zahrnující problematiku výkrmu, pohody zvířat, veterinární péče v chovech, transport zvířat na jatky, ztráty způsobené stressem při transportu a před poražením. V sedmá kapitole jsou popsány způsoby humánního porážení jatečných zvířat dle druhu zvířat. V následující kapitole autoři uvádějí zásady správné hygienické praxe při opracování jatečných zvířat. V osmé kapitole jsou rozepsány nálezy při prohlídce jatečných zvířat před porážkou, ale i po porážce se systematickým a logickým rozčleněním dle pato-anatomických nálezů. Přínosné jsou kapitoly věnované systému kontroly kritických bodů (dále je systémy HACCP) s ohledem na jatečné opracování. Drůbeží porážkou se zabývá celá desátá kapitola, na kterou navazuje kapitola o specifických porážkách, jako jsou například porážky farmových zvířat. Ve dvanácté kapitole naleznou základní informace specialisté oboru mikrobiologie a toxikologie. V rozsahu deseti stran je stručně a přehledně popsána problematika reziduí cizorodých látek v mase. Poslední kapitole je stručný seznam platné evropské legislativy a zoonóz. Autoři v této publikaci vytvořili stručnou a přehlednou publikaci v oboru veterinární hygieny masa a zajisté se stane inspirujícím zdrojem informací pro výkon státního veterinárního dozoru.