Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Avian Surgical Anatomy And Orthopedic Management, 2nd Edition

Stručný popis

První vydání z roku 1992 sloužilo jako standardní příručka pro ty, kteří provádějí ortopedické operace na ptácích. Cílem nového vydání bylo znovu zachytit muskuloskeletální anatomii původní práce a rozšířit rozsah tak, aby zahrnoval komplexní poznakty o klinické léčbě běžných zlomenin dlouhých kostí ptáků, především dravců. Popsané postupy byly zdokonalovány více než dvě desetiletí vývoje a zdokonalování klinickými lékaři v Raptor Center na univerzitě v Minnesotě. Kromě toho autoři rozšířili nové vydání o poznatky vaskulární anatomie končetin s ohledem na druhovou rozmanitost zahrnující tisíce druhů ptáků s nesčetnými anatomickými variacemi. Ačkoli je nepraktické prezentovat všechny druhy, pro tuto knihu byli vybráni ptáci běžně se vyskytující v soukromé praxi a rehabilitačních zařízeních, včetně drůbeže, holubů, papoušků a dravých ptáků. Podrobnosti o vaskulární anatomii končetin byly získány zobrazením apendikulárního skeletu několika různých druhů ptáků digitální počítačovou tomografií s vysokým rozlišením. Tyto snímky poskytují jedinečný srovnávací aspekt, který kliničtí lékaři považují za užitečný při provádění chirurgických zákroků.
Tyto nové informace mají pomoci čtenáři lépe porozumět anatomii kostry a cév, a tím zlepšit interpretaci, hlášení nálezů, terapii a výuku. Tyto nové informace mají pomoci čtenáři lépe porozumět vztahům mezi muskuloskeletální a vaskulární anatomií a pomoci chirurgovi zachovat vaskulaturu během složitých ortopedických postupů. Doufáme, že obohatí interpretaci, podávání zpráv o nálezech, vývoj léčebných metod a výuku řídících postupů pro ortopedickou problematiku u ptáků.
Od vydání prvního vydání bylo učiněno a publikováno mnoho pokroků v oblasti ptačí ortopedie. V tomto vydání najdete komplexní diskusi o ortopedických stavech a klinickém managementu, který představuje nejlepší možnosti léčby a současné postupy. Název knihy byl změněn tak, aby odrážel zahrnutí těchto informací.
S tím, jak se vyvíjejí naše znalosti anatomie ptáků, zdraví a nemocí, roste i potřeba lepších zdrojů, které tyto cenné informace zprostředkovávají. V průběhu času budou muset být informace obsažené v tomto dokumentu také rozšířeny a aktualizovány. Autoři pokorně předkládají tuto práci veterinární a vědecké komunitě k přezkoumání a zkoumání. Doufáme, že přispěje ke zlepšení péče o ptáky.

Autor: Susan Orosz, Scott Echols, Patrick Redig

Cena s DPH:  asi 1485 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelCRC Press
ISBN9781591610526
VydáníII. vydání 2023
Vazba
Počet stran438
Popis

Avian Surgical Anatomy: Thoracic and Pelvic Limbs by Orosz, Ensley and Haynes, was published in 1992 and has served as a standard guide for those performing orthopedic surgery on birds. That foundational work is out of print but the need for a concise source of avian surgical anatomy has not changed. Our objective in this edition has been to recapture the musculoskeletal anatomy of the original work and to expand the scope to include comprehensive coverage for the clinical management of common fractures of the long bones of birds, primarily raptors. The procedures described have been honed over two decades of development and refinement by clinicians at the Raptor Center at the University of Minnesota. In addition, we have included details of the vascular anatomy of the limbs, further informing the surgeon and clinician.
The class Aves includes thousands of species with countless anatomic variations. Although it is impractical to represent every species, birds commonly encountered in private practice and rehabilitation medicine including poultry, pigeons, parrots and birds of prey were chosen for this book. Details of the vascular anatomy of the limbs were obtained by high resolution digital computed tomography imaging of the appendicular skeleton of several diverse bird species. These images provide a unique comparative aspect that clinicians will find useful in conducting surgical procedures.
This new information is intended to help the reader better understand skeletal and vascular anatomy, and thus improve interpretation, reporting of findings, treatment and teaching. This new information is intended to help the reader better understand relationships between musculoskeletal and vascular anatomy, helping the surgeon preserve vasculature during complex orthopedic procedures. It is our hope that it will enrich the interpretation, reporting of findings, development of treatment methods and the teaching of management procedures for orthopedic issues in birds.
Since publication of the first edition, numerous advances have been made and published relative to avian orthopedics. In this edition, you will find comprehensive discussion of orthopedic conditions, and clinical management that represents best treatment options and current practices. The title of the book has been changed to reflect inclusion of that information.
As our knowledge of avian anatomy, health and disease progresses, so does the need for improved resources that convey this valuable information. Over time the information contained herein will also need to be expanded and updated. The authors humbly submit this work to the veterinary and scientific community for review and scrutiny. We hope that it will contribute to the betterment of avian care.
Biography
Dr. Susan Orosz is Director of the Bird and Exotic Pet Wellness Center in Toledo, Ohio.
M. Scott Echols works at Parrish Creek Veterinary Clinic in Centerville, Utah.
Patrick Redig is a Professor at the University of Minnesota College of Veterinary Medicine as well as the Founder and Director Emeritus of the world-renowned Raptor Center.

Contents:
1. Scope of This Book
2. Anatomic Form and Function
3. Overview of Fracture Management
4. General Considerations for Management of Fractures: Methods and Materials
5. Anatomy of the Shoulder Girdle and Wing
6. Management of Wing Fractures
7. Anatomy of the Pelvic Girdle and Leg
8. Surgical Approaches to the Leg
9. Post-operative Management of the Orthopedic Patient
10. Digital Radiographs of the Limbs

Obsah