Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

České vydání Veterinary Clinics of North America: Praxe malých zvířat: 2/2008 Klinická patologie a diagnostické techniky

Stručný popis

ÚVOD
Robin W. Allison, DVM, PhD, James H. Meinkoth, DVM, PhD

Nadšení pro klinickou patologii jsem získala během zaměstnání
veterinární techničky, kdy jsem 15 let spolupracovala s talentovanými
veterináři v privátní praxi. Přestože mě bavily všechny stránky
mého povolání, nic mě neudělalo šťastnější než práce v klinické laboratoři
a získávání hematologických, biochemických nebo cytologických výsledků
umožňujících stanovit diagnózu a odpovídající léčbu pro některého z našich
pacientů. O několik let později, poté co jsem dosáhla titulu MVDr. (DMV),
ukončila stáž, získala oficiální osvědčení v klinické patologii a potom titul
PhD, včetně dostatečné praxe ve výzkumu, jsem začala vyučovat studenty na
vysoké škole veterinární a znovu jsem přemýšlela o privátní praxi. Existuje
mnoho různých diagnostických testů dostupných privátním lékařům a díky
novým technologiím je mnoho z těchto testů možné vykonávat přímo na
klinikách. Z toho důvodu jsem obzvláště potěšena podílením se, společně
se svým přítelem a kolegou Dr. Jimem Meinkothem, na vydání Veterinary
Clinics of North America: Small Animal Practice, zabývající se klinickou
patologií a diagnostickými technikami. Povedlo se nám sestavit výjimečnou
skupinu patologů, imunologů a internistů poskytujících odborné znalosti, což,
jak doufáme, bude přínosem pro privátní veterináře. Obzvláště jsem potěšena
zařazením kapitol s klinickou hematologickou a biochemickou diagnostikou,
která se díky stále větší technické dostupnosti stává čím dál oblíbenější. Právě
hematologie se týká moje soukromá obava, že veterináři pozapomínají na
význam hodnocení krevního nátěru a místo toho spoléhají pouze na výsledky
získané z automatických analyzátorů.
Jsem zavázána všem našim přispívajícím autorům za jejich ochotu podílet
se na tomto projektu a za jejich usilovnou práci na vynikajících článcích, ale
zvláště musím poděkovat Dr. Mary Anne Thrallové. Dr. Thrallová pro mě
nebyla pouze učitelkou během mé stáže na Colorado State University,
ale také mě inspirovala k ukončení práce veterinární techničky a k návratu do
školy. Díky tomu jsem se stala veterinárním klinickým patologem. Jak jsem jí
již několikrát řekla: Mary Anne, to vše je Vaše zásluha!

Robin W. Allison, DVM,
PhD Department of Veterinary Pathobiology
Center for Veterinary Health Sciences
Oklahoma State University
250 McElroy Hall
Stillwater, OK 74078, USA

E-mailová adresa: robin.allison@okstate.edu

Klinická patologie mě fascinuje již od dob studia na veterinární univerzitě,
kde mě učili Dr. Ron Tyler a Dr. Rick Cowell. Sdíleli se mnou radost ze
schopnosti vyřešit hádanku a stáli na začátku mé kariéry, za což jim
zůstávám zavázán. Nyní, po několika letech, kdy také stojím v čele třídy,
stále shledávám to, co dělám, tak novým a vzrušujícím jako vždy. Myslím
si, že klinická diagnostika si mnohdy ve všech z nás žádá Sherlocka Holmese
k získání klíčů pomáhajících nám na vyšetřovacím stole zjistit, k čemu dochází
uvnitř pacienta.
Je pro mě poctou stát u vzniku Veterinary Clinics of North America:
Small Animal Practice věnované speciálně diagnostice. Jsem vděčný všem
vynikajícím autorům, kteří věnovali svůj čas a odborné znalostmi k vytvoření
výtečných článků. Zvláště bych chtěl poděkovat mojí přítelkyni, Dr. Robin
Allisonosvé, za to, že mě přiměla k podílení se na tomto malém dobrodružství.
Protože jsem známý jako poněkud organizačně méně schopný a termín
nedodržující, sám bych to nedokázal. Dr. Robin Allisonová má lví podíl
na plánování projektu a dohledu nad ním a zvládla to nesmírně dobře. Na
závěr chci poděkovat také své ženě Tině a synovi Phillipovi, kteří snášeli mou
neschopnost odmítnout zajímavé projekty, jež ubíraly můj volný čas na jejich
úkor.

James H. Meinkoth, DVM, PhD
Department of Veterinary Pathobiology
Center for Veterinary Health Sciences
Oklahoma State University
250 McElroy Hall
Stillwater, OK 74078, USA
E-mailová adresa: james.meinkoth@okstate.edu


Autor: Robin W. Allison, DVM, PhD, James H. Meinkoth, DVM, PhD,: Překlad: MVDr. Tomáš Jirásek, MVDr. Rostislava Fábiková, odborná korektura: MVDr. Jaroslav Kučera, CSc., MVDr. Roman Kvapil, MVDr. Ota Huml

Cena s DPH:  528 Kč
Skladem 5 a více kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
Nakladatel- (nezvolen)
ISBN9788073530884
Vydání2008
Vazbapevná
Počet stran408
Popis

Robin W. Allison and James H. Meinkoth. James H. Meinkoth and Robin W. Allison: Odběr vzorků a zacházení se vzorky
Cesta k dosažení přesných výsledků Výsledky rutinně prováděných laboratorních měření zabezpečují důležité diagnostické informace a jsou v mnoha situacích nezbytnou součástí péče o pacienta. Zajištění přesnosti těchto výsledků není důležité pouze z diagnostického hlediska, ale může předcházet frustraci, když odběr a
hodnocení vzorků nepřináší interpretovatelné výsledky. Tento článek
pojednává o problémech (a o tom, jak se jim vyhýbat), které se vyskytují
u běžně požadovaných testů zahrnujících: kompletní počet krevních
buněk, biochemický profil, testy srážlivosti a cytologii vzorků. Článek se
hlavně věnuje odběru a zpracování vzorků a také některým specifi ckým
úvahám o manipulaci s již dříve zmíněnými testy.

M. Glade Weiser, Linda M. Vap and Mary Anna Thrall: Perspektiva a pokrok v ambulantní laboratorní diagnostice: Hematologie a klinická chemie
Zde jsou posuzovány technologie užívané veterinárními hematologickými
a biochemickými analyzátory, spolu s jejich výhodami a nevýhodami.
Jsou uvedeny pokyny k úspěšné realizaci klinických laboratoří, které
mimo jiné zahrnují hodnocení přístrojů a jejich předpokládané srovnání.
Také jsou projednávány běžnější problémy a omezení spojená s klinickou
laboratorní diagnostikou a způsoby jak nejlépe jim předcházet.

M. Glade Weiser and Mary Anna Thrall: Doporučení ohledně kontroly kvality a postupů v klinických laboratořích
V této kapitole jsou projednávány návrhy a použití testů pro kontrolu
kvality a důvody realizace programu monitoringu kvality. Také je
zde uveden zjednodušený přístup k programu monitoringu kvality,
který je vhodný pro klinické laboratoře. Je zde popsáno využití
krevních nátěrů a střední koncentrace hemoglobinu ke kontrole
kvality v hematologii. Předpokládá se, že časem bude profese přímo
vyžadovat realizaci kontroly kvality pro klinickou laboratorní
diagnostiku.

Robin W. Allison and James H. Meinkoth: Hematologie bez čísel: Hodnocení krevního nátěru
Multimediální přílohu k tomuto článku naleznete
na www.veterinaryclinics.cz heslo 4972, vydání březen 2007
Díky technickému pokroku jsou dnes pro privátní veterináře za poměrně
rozumnou cenu dostupné automatické hematologické přístroje k provedení
analýzy krve přímo na klinikách. Ačkoliv tyto přístroje klinickým
lékařům rychle poskytují čísla, hodnocení dobře provedeného krevního
nátěru často poskytuje rozhodující informace pro interpretaci těchto čísel.
Posouzení krevního nátěru je nezbytné k určení důležitých abnormalit,
jako jsou posun doleva a toxické změny neutrofi lů, neoplastické
buňky, krevní parazité a morfologické změny erytrocytů, které mohou
pomoci zjistit příčinu anémie. Navíc může být krevní nátěr využit jako
významná kontrola kvality výsledků automatických hematologických
přístrojů. Tento článek uvádí jednoduché metody hodnocení krevního
nátěru, zdůrazňuje nejběžnější klinicky důležité abnormality a upevňuje
důležitost využití krevního nátěru jako kontroly kvality měření.

Anne C. Avery and Paul R. Avery: Posouzení významu výskytu perzistentní lymfocytózy
Autoři posuzují aktuální znalosti o lymfocytóze v podmínkách
bez současně se vyskytující neoplazie. Přehled hlavních diferenciálních
diagnóz pro perzistentní lymfocytózu bez neoplazie není obsáhlý a většina
jednotek zde zahrnutých je neobvyklá. Perzistentní lymfocytóza malých,
zralých nebo reaktivních lymfocytů je nejčastěji výsledkem chronické
lymfocytární leukémie nebo lymfomu. Prvním krokem pro odlišení
procesů bez neoplazie od procesů s neoplastickou lymfocytózou je
imunofenotypizace průtokovou cytometrií k určení fenotypové diverzity
cirkulujících buněk. Klonální testování, používající PCR (polymerázová
řetězová reakce) pro přeskupení antigenních receptorů (PARR), je další
užitečnou metodou v případech, kdy jsou údaje o fenotypu nejasné.
Jeli stanovena diagnóza malignity, imunofenotypizace poskytuje také
prognostické informace o vývoji onemocnění u psů.
Gregory F. Grauer: Měření, vyhodnocení a aspekty proteinurie a albuminurie
Proteinurie se často vyskytuje u psů a koček a může indikovat chronické
renální onemocnění (CKD) před nástupem azotemie nebo přítomnost
vážnějšího CKD po vzniku azotemie. Ačkoliv přímý patogenní vztah
mezi glomerulárním onemocněním, proteinurií a progresí renálního
poškození není prokázán, útlum proteinurie souvisí se zmírněním
poklesu renálních funkcí, jak uvádí několik studií. Je třeba pokračovat ve
zvyšování znalostí vlivů proteinurie na glomeruly, tubuly a intersticium
ledvin u psů a koček.

Sharon A. Center: Interpretace hodnot jaterních enzymů
Abnormality jaterních enzymů jsou v klinické praxi běžně zaznamenávány.
Dobře interpretované stanovení vyžaduje plné pochopení jejich
patofyziologie a poskytuje následně důležitý prostředek pro detekci
časných stadií řady závažných hepatobiliárních chorob. Nejlepší
interpretace je dosažena užitím integrovaného přístupu kombinujícího
anamnestické a klinické nálezy s rutinními a specializovanými
diagnostickými technikami a zobrazovacími technikami. Informace
poskytnuté v tomto článku přinášejí základní vodítko, které slouží pro
pochopení hodnoty jednotlivých stanovení enzymatické aktivity, fázových
stanovení, důležitosti interpretace enzymatické aktivity v závislosti
na hodnotě t1/2 a tkáňovém původu daného enzymu a vlivu indukčních
činitelů.

P. Cynda Crawford and Julie K. Levy: Nové poznatky v diagnostice virové
imunodefi cience koček (FIV)
Očkování koček proti FIV vakcínou obsahující celý virus vede k rychlé
a perzistentní produkci protilátek, které nelze rozeznat od protilátek
využívaných k diagnostice FIV infekce. V současné době nejsou
pro veterináře dostupné testy řešící diagnostické dilema, způsobené
používáním vakcín s celým virem k ochraně koček proti FIV. Komerčně
dosažitelný a rychlý diagnostický test, který by dokázal odlišit infikované
kočky od vakcinovaných, by byl velice potřebný a vítaný.

Leslie C. Sharkey, Sharon M. Dial and Michael E. Matz: Maximalizace diagnostické hodnoty cytologie v praxi malých zvířat
Ve veterinární medicíně je cytologie cennou diagnostickou metodou.
Posouzení literatury ukazuje její přínos v hodnocení specifi ckých lézí.
Výsledek dosažený cytologií je vysoce zvýšen dobrými znalostmi jejích
výhod a nevýhod a otevřeným interaktivní vztahem mezi klinickými
lékaři a patology. Výběr vhodné léze, správná technika odebírání vzorků,
řádná manipulace se vzorkem, zajištění kompletní klinické anamnézy
a popisu léze zvyšuje pro klinické lékaře přínos informací od patologů.
Správná cytologická diagnóza je kolektivní práce.

Sharon M. Dial: Diagnostika mykóz: současné techniky a budoucí trendy
Diagnóza mykotického onemocnění je výzvou, jež vyžaduje pečlivou
pozornost věnovanou anamnéze a klinickým příznakům, stejně
jako schopnosti interpretovat laboratorní údaje. Protože mykotická
onemocnění mohou napodobovat jiná infekční a neoplastická
onemocnění, musí klinický lékař znát mykózy vyskytující se běžně
v dané lokalitě, stejně jako v ostatních regionech země. Komplexní
přístup k diagnostice mykotických onemocnění zohledňující
klinické příznaky, klinické vyšetření, patologické a histopatologické
nálezy, sérologii, kultivaci a nově dostupné imunohistochemické a
molekulární techniky je nejlepší způsob, jak identifikovat základního
patogena.

Gregory A. Campbell and Leslie Sauber: Dermatopatologie - jak získat maximum informací
Dermatohistopatologie je jedním z nejsilnějších diagnostických
prostředků v klinické dermatologii. Veterinární kliničtí lékaři a patologové
by měli spolupracovat ve prospěch co nejlepší péče o pacienta.
Klinický veterinář musí vědět, kdy je indikace k biopsii, být schopen
vybrat pro bioptický odběr vzorku takové léze, které umožní získat
diagnostický výsledek, obratně získat bioptické vzorky a poskytnout
patologovi přesnou anamnézu, výsledky klinického vyšetření
a diferenciální diagnózy. Patolog by měl mít zájem a odbornost
v dermatohistopatologii, být ochotný a přístupný ke spolupráci
s veterinárním lékařem a klást důraz na přesný histologický popis a
interpretaci.

Obsah
Odběr vzorků a zacházení se vzorky: Cesta k dosažení přesných výsledků203
Perspektiva a pokrok v ambulantní laboratorní diagnostice: Hematologie a klinická chemie221
Doporučení ohledně kontroly kvality a postupů v klinických laboratořích237
Hematologie bez čísel: Hodnocení krevního nátěru245
Posouzení významu výskytu perzistentní lymfocytózy267
Měření, vyhodnocení a aspekty proteinurie a albuminurie283
Interpretace hodnot jaterních enzymů297
Nové poznatky v diagnostice virové imunodefi cience koček (FIV)335
Maximalizace diagnostické hodnoty cytologie v praxi malých zvířat351
Diagnostika mykóz: současné techniky a budoucí trendy373
Dermatopatologie - jak získat maximum informací393
Rejstřík403