Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

České vydání Veterinary Clinics of North America: Praxe malých zvířat: 6/2008: Možnosti veterinární onkologie

Stručný popis

Ruthanne Chun and Laura D. Garrett
Komunikace s onkologickými klienty
Empatická, upřímná a pevná komunikace, která stanovuje reálné cíle se zaměřením na kvalitu života zvířat s rakovinou (během léčby a po léčbě), tvoří základ pro výborný vztah mezi klientem a veterinářem. Na tomto základě může klient spolupracovat se svým veterinářem a činit ta nejlepší možná rozhodnutí, která se týkají péče o zvíře i o sebe samého.

Melissa C. Paoloni and Chand Khanna
Současná srovnávací onkologie
Význam komparativní onkologie na poli výzkumu rakoviny roste, včetně identifikace s rakovinou asociovaných genů, při studiu rizikových faktorů prostředí, biologii a progresi nádorů a co je možná nejdůležitější, při hodnocení nových nádorových terapeutik. Plody tohoto úsilí představují vývoj lepších a specifičtějších léků ku prospěchu veterinárních a humánních pacientů s rakovinou. V tomto článku je nastíněn statut odvětví komparativní onkologie s důrazem na rakovinu u psů.


David M. Vail
Klinické pokusy v onkologii: Vývoj a implementace
Mnoho ze stávajících standardů péče ve veterinární onkologii je založeno na retrospektivních studiích nebo je převzato z humánní literatury. Nicméně nová éra informovanosti způsobená novými konsorcii a vzájemně spolupracujícími vyšetřovacími skupinami začíná tento stav měnit. Použití kontrolovaných, randomizovaných, slepých multicentrických studií testujících nové cytotoxické a cytostatické preparáty se nyní stává spíše standardem než výjimkou. Nakonec, moderní pojetí klinických zkoušek aplikované na populaci společenských zvířat by mělo umožnit rozvoj veterinárně založených postupů a poskytnout tak informace pro klinické zkoušky u lidí, jež mohou v budoucnu následovat.

Amy K. LeBlanc and Gregory B. Daniel
Moderní zobrazovací techniky u veterinárních pacientů s rakovinou
Tento článek aktualizuje nedávné pokroky učiněné v moderním veterinárním zobrazování, speciálně se zaměřením na průřezové metody (CT a MRI) a nukleární medicínu (pozitronová emisní tomografie PET a PET kombinované s CT). Součástí je stručný výčet technických vylepšení a recenze literatury z poslední doby tak, aby byl podán přehled o pokroku učiněném v této důležité součásti repertoáru praktické veterinární onkologie. Rovněž je připojen podrobnější přehled týkající se PET, který uvádí technické aspekty a potenciální klinická a výzkumná použití této nové zobrazovací metody veterinárního lékařství.

Anthony J. Mutsaers
Chemoterapie: Nové využití starých léčiv
Použití chemoterapeutických léků jako antiangiogenních přípravků je novým způsobem využití léků, které jsou k dispozici již řadu let. Příznivý toxikologický profil a nižší cena činí z nízkodávkové kontinuální metronomické chemoterapie přitažlivou metodu, ale stále se je co učit. Výzvou je stanovení optimálního typu nádoru, léků, dávek, aplikačních schémat a monitoringu odezvy (koncový bod). Měření angiogenních růstových faktorů, inhibitorů a cirkulace progenitorů endoteliálních buněk nebo jejich prekurzorů představují pro tuto oblast nadějné strategie.


Timothy M. Fan
Úloha bifosfonátů v léčbě pacientů s rakovinou
Bifosfonáty jsou farmakologické přípravky široce používané u lidí při ošetřování stavů patologické kostní resorpce. Na základě svých fyzikálně chemických vlastností se bifosfonáty hromadí v oblastech aktivní remodelace kosti a navozují osteoklastickou apoptózu. Adekvátní použití bifosfonátů při léčbě společenských zvířat vyžaduje důkladné porozumění tomu, jakým způsobem bifosfonáty uplatňují své biologické účinky. Tento referát vyzdvihuje hlavní vlastnosti bifosfonátů, včetně jejich farmakologie, mechanizmu účinku, vedlejších nežádoucích účinků, protinádorových mechanizmů, náhražkových markerů pro hodnocení odpovědi, včetně jejich potenciální klinické využitelnosti pro léčbu psů a koček z diagnostikovanými maligními tumory kostí.

Philip J. Bergman
Protinádorové vakcíny
S nástroji molekulární biologie a větší snahou pochopit mechanizmy imunitního systému se stává účinná nádorová imunoterapie realitou. Tato nová třída chemoterapeutik nabízí více cílený, a tudíž preciznější, přístup k léčbě rakoviny. Nedávno podmíněně licencované xenogenní DNA vakcíny u pokročilého maligního melanomu u psa silně naznačily, že imunoterapie může hrát, vedle triády klasické nádorové léčby spočívající v chirurgickém zákroku, radiační terapii a chemoterapii, extrémně důležitou roli.

Cheryl A. London
Význam nízkomolekulárních inhibitorů pro veterinární pacienty
Pokroky v molekulární biologii za posledních několik let umožnily mnohem detailnější pochopení buněčných dysfunkcí nádorových buněk na biochemické úrovni. To vedlo k rozpoznání nových terčů pro terapeutickou intervenci, včetně proteinů, které regulují signální přenos genů, genovou expresi a přeměnu proteinů. V mnoha případech jsou malé molekuly použity k narušení funkce těchto terčů, často přes kompetitivní inhibici vazby ATP nebo zabráněním nezbytných interakcí protein protein. Další výzvy spočívají v identifikaci terčů vhodných pro intervenci a v kombinaci nízkomolekulárních inhibitorů se standardními léčebnými postupy, jako jsou radiační terapie a chemoterapie.


Barbara J. Biller
Imunoterapie nádorů u veterinárních pacientů
Schopnost imunitního systému bránit vzniku nádoru a útočit na maligní buňky, jakmile se vyskytnou, je známa více než 50 let. Od té doby jsme složitému vztahu mezi imunitním systémem a vznikem rakoviny mnohem více porozuměli, zejména díky dokonalejším nástrojům používaným pro studium imunologie nádorů na molekulární úrovni. Tyto pokroky vedou k vývoji vysoce sofistikovaných a účinných imunoterapeutik pro humánní i veterinární onkologické pacienty. Skutečně, některé formy imunoterapie již mají své místo po boku konvenčních způsobů léčby, jakými jsou chirurgický zákrok, radiační terapie a chemoterapie.

Jessica A. Lawrence and Lisa J. Forrest
Radiační terapie s modulovanou intenzitou a spirální tomoterapie: Původ, výhody a možná využití ve veterinární medicíně
Rychle se rozvíjejícím novým přístupem v terapii je radiační terapie s modulovanou intenzitou (IMRT), speciálně IMRT vedená pomocí zobrazení - reprezentovaná tzv. spirální tomoterapií. Cílem obou těchto forem terapie je dodat cílenou radiaci hmotě nádoru, ve snaze minimalizovat dávku pro okolní zdravé tkáně. Adaptivní radiační terapie a konformní avoidance jsou pravděpodobné u terapie s modulovanou intenzitou a spirální tomoterapií, která umožňuje kvalitnější lokální kontrolu nádoru, snížení toxicity zdravé tkáně a zvyšuje přežití a kvalitu života. Humánní a veterinární pacienti budou mít pravděpodobně prospěch z pokračujícího vývoje této radiační techniky, data získaná během dalších několika let by měla být při určování jejího skutečného přínosu rozhodující.

Autor: Ruthanne Chun

Cena s DPH:  528 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelPlot
ISBN9788073531218
Vydání2008
Vazbapevná
Počet stran1167
Obsah
Komunikace s onkologickými klienty1013
Současná srovnávací onkologie1023
Klinické pokusy v onkologii: Vývoj a implementace1033
Moderní zobrazovací techniky u veterinárních pacientů s rakovinou1059
Chemoterapie: Nové využití starých léčiv1079
Úloha bifosfonátů v léčbě pacientů s rakovinou1091
Protinádorové vakcíny1111
Význam nízkomolekulárních inhibitorů pro veterinární pacienty1121
Imunoterapie nádorů u veterinárních pacientů1137
Radiační terapie s modulovanou intenzitou a spirální tomoterapie: Původ, výhody a možná využití ve veterinární medicíně1151
Rejstřík1167