Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Ophthalmic Disease in Veterinary Medicine 2. Edition

Stručný popis

Díky novému týmu autorů byla tato klíčová kniha zcela aktualizována a výrazně rozšířena. Po náčrtu základních prvků oční vědy, které jsou relevantní pro studium a praxi, autoři poskytují podrobný popis a diskusi o všech stavech včetně etiologie, klinických příznaků, diagnózy, prognózy a terapie, stejně jako sekce věnované předpokládanému zděděnému oku poruch. Celé zaměření zůstává na klinických potřebách praktického lékaře a studenta.
Krásně ilustrované v plné barvě, kniha je zaměřena na stážisty a praktiky veterinářů, kteří se zajímají o všechny typy oftalmologických onemocnění a poruch. I když se zaměřuje na malé zvíře, na koni a kravě je dodatečný materiál. Pro toto vydání nabízí rozmanitá skupina autorů z mnoha geografických oblastí výcviku a praxe široké spektrum klinických zkušeností.
Nové vydání očního onemocnění ve veterinární medicíněje ideální učebnice pro stážisty a praktiky veterinářů, kteří potřebují rychlou zmínku v jejich každodenní práci. Odborní veterinární oftalmologové ocení toto aktualizované úplně revidované vydání, dosažení týmové práce zahrnující tři autory a pět přispěvatelů, vynikající členy mezinárodní veterinární oftalmologické komunity. Stovky krásných obrázků a kreseb usnadňují rychlou, snadnou a praktickou konzultaci a umožňují přímé srovnání s klinickými případy. Pro každé oftalmologické onemocnění a poruchy poskytují autoři podrobný popis diagnózy, etiologie, klinických příznaků, prognózy a terapie. I když se hlavní pozornost věnuje malým živočišným druhům, čtenáři ocení zajímavé srovnávací poznámky o koni a krávě a sekci věnovanou předpokládaným dědičným očním poruchám.Oční onemocnění ve veterinární medicíně si zasluhuje zvláštní prostor v knihovně všech zájemců o veterinární oftalmologii. Ve skutečnosti je to kniha, kterou můžete nechat na stole denně, abyste si mohli přečíst poznámky a ukázat obrázky majitelům, aby vám pomohli vysvětlit, co se děje v jejich očích.
- Claudio Peruccio, DVM, SCMPA, Dipl. ECVO, Hon Dipl. ACVO, MRCVS, EBVS® European & RCVS Specialista ve veterinární oční lékařství
Nejnovější vydání očního onemocnění ve veterinární medicíněje vítaným doplňkem literatury ve veterinární oční lékařství. Tento text je jistě přímočarý a pragmatický, aby byl cenný v knihovně praktického lékaře. Takové prohlášení však odporuje 700 stranám hloubky, detailu a stipendia, které odborník na veterinární oftalmologii nalezne jako velmi užitečné a informativní; tento text se bude muset číst pro mé oční pacienty. Je zřejmé, že tato práce spadla pod pozorným dohledem doktora Charlese Martina, jehož pozornost věnovaná detailům a schopnost shromáždit ne tak zřejmé souvislosti jsou legendární v naší specialitě. Drs. Martin, Pickett a Spiess mají více než 100 let zkušeností ve veterinární oční medicíně jako lékaři, učitelé a výzkumní pracovníci. Tento text poskytuje bohaté důkazy o tom, že vedou nejdůležitější vědeckou vědu a klinickou oftalmologii a jejich bohaté zkušenosti přinášejí kontext a perspektivu novým vývojům ve specializaci. Ostatní autoři přispěli k tomuto vedení. Fotografie, ilustrace, schémata a vývojové diagramy jsou obzvláště užitečné při obohacování chápání čtenáře v oboru oftalmologie a tato kniha je načtena mimořádně dobrými příklady těchto vizuálních pomůcek. Text je velmi pečlivě a důkladně indexován a křížově indexován, takže je velmi uživatelsky přívětivý. Bezpodmínečně se tato práce bude každodenně zmiňovat v mé klinické práci, ve výuce ve třídách a školení o pobytu. a jejich bohaté zkušenosti přinášejí kontext a perspektivu novým vývojům ve specializaci. Ostatní autoři přispěli k tomuto vedení. Fotografie, ilustrace, schémata a vývojové diagramy jsou obzvláště užitečné při obohacování chápání čtenáře v oboru oftalmologie a tato kniha je načtena mimořádně dobrými příklady těchto vizuálních pomůcek. Text je velmi pečlivě a důkladně indexován a křížově indexován, takže je velmi uživatelsky přívětivý. Bezpodmínečně se tato práce bude každodenně zmiňovat v mé klinické práci, ve výuce ve třídách a školení o pobytu. a jejich bohaté zkušenosti přinášejí kontext a perspektivu novým vývojům ve specializaci. Ostatní autoři přispěli k tomuto vedení. Fotografie, ilustrace, schémata a vývojové diagramy jsou obzvláště užitečné při obohacování chápání čtenáře v oboru oftalmologie a tato kniha je načtena mimořádně dobrými příklady těchto vizuálních pomůcek. Text je velmi pečlivě a důkladně indexován a křížově indexován, takže je velmi uživatelsky přívětivý. Bezpodmínečně se tato práce bude každodenně zmiňovat v mé klinické práci, ve výuce ve třídách a školení o pobytu. a tato kniha je načtena extrémně dobrými příklady těchto vizuálních pomůcek. Text je velmi pečlivě a důkladně indexován a křížově indexován, takže je velmi uživatelsky přívětivý. Bezpodmínečně se tato práce bude každodenně zmiňovat v mé klinické práci, ve výuce ve třídách a školení o pobytu. a tato kniha je načtena extrémně dobrými příklady těchto vizuálních pomůcek. Text je velmi pečlivě a důkladně indexován a křížově indexován, takže je velmi uživatelsky přívětivý. Bezpodmínečně se tato práce bude každodenně zmiňovat v mé klinické práci, ve výuce ve třídách a školení o pobytu.
- Daniel A. Ward, DVM, PhD, Dipl. ACVO, profesor oftalmologie, Vysoká škola veterinární medicíny na univerzitě v Tennessee

Autor: Charles L. Martin, J. Phillip Pickett, Bernhard M. Spiess

Cena s DPH:  4870 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelCRC Press
ISBN9781482258646
VydáníII. vydání 2018
Vazbapevná
Počet stran714
Popis

Featuring a new author team, this seminal book has been completely updated and significantly expanded. Following an outline of the basic elements of ophthalmic science relevant to study and practice, the authors provide a detailed description and discussion of each condition including etiology, clinical signs, diagnosis, prognosis, and therapy, as well as a section dedicated to presumed inherited eye disorders. The focus throughout remains on the clinical needs of the practitioner and the student.
Beautifully illustrated in full color, the book is aimed at trainee and practicing veterinarians interested in all types of ophthalmic diseases and disorders. Although the focus is on small animals, there is additional material on the horse and the cow. For this edition, a diverse group of authors from many geographic regions of training and practice offer a breadth of clinical expertise.
Reviews
The new edition of Ophthalmic Disease in Veterinary Medicine is the ideal textbook for trainee and practicing veterinarians needing a quick reference in their daily work. Expert veterinary ophthalmologists will also appreciate this updated completely revised edition, the achievement of a teamwork involving three authors and five contributors, outstanding members of the international veterinary ophthalmology community. Hundreds of beautiful pictures and drawings facilitate a quick, easy, practical consultation and allow direct comparison to clinical cases. For each ophthalmic disease and disorder, the authors provide a detailed description of diagnosis, aetiology, clinical signs, prognosis and therapy. Although the main focus is on small animal species, the readers will appreciate the interesting comparative notes on the horse and the cow, and a section dedicated to presumed inherited eye disorders. Ophthalmic Disease in Veterinary Medicine deserves a special space in the library of everyone interested in veterinary ophthalmology. Actually, it is a book to leave on your desk for daily use, so that you can read the notes and show the pictures to owners to help explain what is happening in their pet’s eyes.
- Claudio Peruccio, DVM, SCMPA, Dipl ECVO, Hon Dipl ACVO, MRCVS, EBVS® European & RCVS Specialist in Veterinary Ophthalmology
The most recent edition of Ophthalmic Disease in Veterinary Medicine is a welcome addition to the body of literature in veterinary ophthalmology. This text is certainly straightforward and pragmatic enough to be valuable in the library of the general practitioner. But such a statement belies the 700 pages of depth, detail and scholarship that the specialist in veterinary ophthalmology will find extremely useful and informative; indeed, this text will become required reading for my ophthalmology residents. It is obvious that this work has fallen under the watchful eye of Dr. Charles Martin, whose attention to detail and ability to piece together not-so-obvious connections are legendary in our specialty. Drs. Martin, Pickett and Spiess have over 100 years of combined experience in veterinary ophthalmology as clinicians, teachers and researchers. This text provides abundant evidence that they have maintained a cutting edge in vision science and clinical ophthalmology, and their wealth of experience brings context and perspective to new developments in the specialty. The other contributing authors have followed that lead. Photographs, illustrations, schematics and flow charts are particulary useful in enriching the reader’s understanding in the specialty of ophthalmology, and this book is loaded with extremely well done examples of these visual aids. The text is very carefully and thoroughly indexed and cross-indexed, which makes it very user friendly. Without question this work will be referenced daily in my clinical work, classroom teaching and residency training.
- Daniel A. Ward, DVM, PhD, Dipl. ACVO, Professor of Ophthalmology, University of Tennessee College of Veterinary Medicine
Charles L. Martin, BS, DVM, MS, Charter Diplomate, American College of Veterinary Ophthalmologist, (ACVO), Emeritus Diplomate ACVO, Professor Emeritus, the University of Georgia, past president of the ACVO and American Society of Veterinary Ophthalmology. Dr. Martin trained at Washington State University, the University of Pennsylvania, and The Ohio State University and taught at the Western College of Veterinary Medicine, Kansas State University, the University of Georgia, and Auburn University.
J. Phillip Pickett, DVM, DACVO, Emeritus Professor, Virginia–Maryland College of Veterinary Medicine is a graduate of Louisiana State University College of Veterinary Medicine. Following three years in a mixed practice, he did a residency in Comparative Ophthalmology at the University of Wisconsin, College of Veterinary Medicine. He is a Diplomate of the ACVO. He taught at the University of Wisconsin, and was a faculty member at the Virginia–Maryland College of Veterinary Medicine at Virginia Tech where he reached the rank of Professor.
Bernhard M. Spiess, DVM, Dr. med. vet., Diplomate, American and European College of Veterinary Ophthalmologists (ACVO/ECVO), Professor Emeritus is Charter Diplomate and past president of the ECVO. He began his career in Switzerland, at the Veterinary School in Lausanne/Zurich, then moved to the Veterinary Teaching Hospital at the University of Bern. He completed a residency in veterinary ophthalmology at the University of Guelph, Canada, where he stayed on as Assistant Professor after becoming a Diplomate of ACVO. In 1987, he returned to University of Zurich as Assistant Professor of Veterinary Ophthalmology, becoming full Professor in 1994 and Professor Emeritus in 2015.
Chapter 1- Anamnesis and the Ocular Examination—Dr. Ursula Dietrich
Chapter 2-Ophthalmic Pharmacology—Dr. Bernhard Spiess
Chapter 3-Problem Based Management  of Ocular Emergencies—C. Martin
Chapter 4-Neuro-Ophthalmic Disorders—Dr. B. Spiess
Chapter 5—Principles of Ophthalmic Surgery— Dr. Phil Pickett
Chapter 6—Orbit and Globe —Dr. Spiess
Chapter 7—Eyelids—Dr. Pickett
Chapter 8—Conjunctiva and Third Eyelid-Dr. Spiess
Chapter 9—Lacrimal Apparatus—Dr Pickett
Chapter 10—Cornea and Sclera—Dr. Moore
Chapter 11-Anterior Uvea and Anterior Chamber—Dr. Pickett
Chapter 12—Glaucoma—Dr. Pickett
Chapter 13—Lens—Dr. Myrna
Chapter 14— Retina and Vitreous—Dr. Eva Abarca
Chapter 15—Presumed Inherited Ocular Diseases—Dr. Shannon Boveland

Obsah