Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Studentské vydání: EKG u psa a kočky. Technika, vybavení, interpretace.

Stručný popis

Kniha obsahuje zevrubné pokyny, jak natočit a vyhodnotit elektrokardiogram u psů a koček. Čtenář je touto problematikou veden postupně krok za krokem a velmi srozumitelným způsobem. Nejdříve jsou vysvětleny elektrofyziologické principy záznamu, další kapitoly se pak věnují jak fyziologickým, tak patologickým formám obrazů P-QRS-T komplexů a dále srdečním arytmiím. Text se krátce dotýká i otázek klinického a RTG vyšetření. Zvláštní kapitola pojednává o rozpoznávání a současně i o vystříhání se artefaktových křivek. Jedná se o překlad knihy Dr. Gabriely Baatzové EKG bei Hund und Katze vydané nakladatelstvím Schattauer ve Spolkové republice německo. Je určena nejen veterinárním lékařům ale i studujícím veterinární medicíny.

Autor: Gabriele Baatz, překlad Leoš Landa

Cena s DPH:  288 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
Nakladatel- (nezvolen)
ISBN8024713942
Vydání2006
Vazbabrožovaná
Počet stran176
Popis

Pln očekávání jsem otevřel novou publikaci vydavatelství Grada v naději, že bude pokračovat v linii, kterou si před časem vytýčilo na poli humánní elektrokardiografie. Nedávná publikace K. M. Ghana EKG a jeho hodnocení totiž snoubí kvalitní originál s perfektním překladem nestora české kardiologie prof. F. Kölbela. O to větší bylo mé zklamání po prostudování textu této útlé publikace.
Vzhledem ke stylu překladu lze stěží posoudit originál. Překladatel naznačuje, že text doplnil poznámkami, nicméně v textu jsou odstavce označené poznámka, ale i typ autorů, přičemž alespoň podle tiráže má dílo jenom jednoho autora takže není jasné, kdo je vlastně autorem textu. Členění textu lze označit ze uspokojivé. Bezpochyby největším kladem publikace je snaha o kazuistický přístup s doplněním další obrazové dokumentace (RTG a echosnímky). Na druhou stranu jsou zobrazené EKG záznamy převážně jednokanálové, maximálně tříkanálové, což je v době dostupných 12kanálových digitálních elektrokardiografů mírně řešeno obsolentní. V některých kapitolách to působí silně deficitně. Příkladem je kapitola Hypertrofie pravé komory (HPK), kde je uvedena tabulka 10 bodů, z nichž pokud pacient naplní tři body, je diagnóza HPK potvrzena. Z těchto 10 bodů se 6 týká svodů hrudních, ale následně jsou prezentovány jenom svody končetinové.
Z některých obrázků (např. Obr. 7 Vývoj jednotlivého akčního potenciálu na jedné svalové buňce) je patrné, že autorka zcela nepronikla do všech tajů elektrofyziologie. Ze schématu totiž vyplývá, že depolarizace kardiomyocytu vyprodukuje potenciál identický s povrchovou QRS-T formací , což je mylné a nesprávné. Zcela nepochopenu autorkou díla zůstává unipolární končetinový systém, kdy je Wilsonova svorka popisována jako součet dvou svodů a symbolika +, používána pro označení diferentní (aktivní) elektrody, je popsána jako zapojení pozitivně.
Definice arytmií jsou bohužel nepřesné, a tím zavádějící. U EKG je možné, že stejný obraz vytvoří více arytmií a proto je nutná opatrnost ve výkladu elektrokardiogramu. Například obraz komorové tachykardie (KT) může vyvolat i tachykardie u WPW syndromu, což je typická supraventrikulární arytmie nebo sinusová tachykardie spojená s raménkovým blokem či poruchou nitrokomorového vedení (IVCD IntraVentricular Conduction Defect), zejména pokud se komorová frekvence blíží 200/min. Nutno poznamenat, že podle definice komorové tachykardie uvedené autorkou by výše zmíněné alternativy byly mylně považovány za KT. V textu se objevuje i několik závažných chyb, například definice již zmíněné IVCD, nazvané překladatelem intraventrikulárních poruch šíření vzruchu, je v zásadním rozporu s recentní literaturou (např. již zmíněný Khan), kde je explicitně vyloučena dg. IVCD, pokud je doba trvání QRS v normě, kdežto autorka IVCD definuje právě opačně, tj. délka trvání QRS musí být u IVCD v normě.
Česká a německá elektrokardiografie má již léta usazenou nomenklaturu a tento fakt je potřeba respektovat. Svůj podíl na nelichotivém dojmu z publikace nese také překladatel. Na textu je znát, že jej nepřekládal kardiolog, což vyústilo v některé patvary pilovitá vlna P (správně dvouvrcholová vlna P), nebo absolutní či relativní mitrální insuficience ( správně primární nebo sekundární, jak vyplývá z definice v textu). Dále je patrná jeho neschopnost nebo neochota používat protějšky pro anglické termíny, které mají zavedený český ekvivalent ST slurring (sestupná deprese ST), Low Voltage (nízká voltáž), nebo použití zastaralých termínů Wandering pacemaker (multifokální síňový rytmus), komorový flutter (rychlá monomorfní komorová tachykardie.)
Abych nekončil příliš pesimisticky, zájemcům o elektrokardiografii malých zvířat lze s klidným svědomím doporučit starší humánní elektrokardiografickou literaturu (s výhradami může přes své stáří posloužit Vítova Elektrokardiografie a choroby srdce u psa, SAVLMZ a ČAVLMZ 1993). Recenzovaný text nepovažuji za vhodný pro studenty a nic inspirujícího v něm nenajdou ani zkušení praktici.

Peter Scheer

Obsah
1 Základy kardiologického vyšetření11
1.1 Přehled, vyšetřovací metody11
1.2 Použití elektrokardiografie, význam a limity využití23
1.2.1 Význam23
1.2.2 Limity využití23
2 Elektrokardiografické vyšetření25
2.1 Vznik podráždění a převodní systém srdce (anatomické podklady)25
2.2 Elektrofyziologické podklady elektrokardiografie27
2.2.1 Akční potenciál27
2.2.2 Šíření vzruchů v srdci a EKG29
2.3 Technika elektrokardiografie a základy vyhodnocování30
2.3.1 Technika zhotovení EKG30
2.3.1.1 Uložení do standardní polohy30
2.3.1.2 Poloha elektrod30
2.3.1.3 Končetinové svody31
2.3.1.4 Hexaxiální systém svodů32
2.3.1.5 Unipolární hrudní svody podle Wilsona32
2.3.1.6 EKG papír amplitudy a intervaly34
2.3.1.7 Praktické zhotovení EKG34
2.3.2 Základy vyhodnocování EKG34
2.3.2.1 Názvosloví používané v elektrokardiografii34
2.3.2.2 Srdeční frekvence36
2.3.2.3 Elektrická osa srdeční37
2.3.2.4 Normální hodnoty EKG u psa a kočky40
3 Změny komplexu P-QRS-T43
3.1 Všeobecné vymezení pojmů43
3.1.1 Fyziologická pracovní hypertrofie43
3.1.2 Kompenzační hypertrofie při anatomických změnách46
3.1.3 Hypertrofická kardiomyopatie47
3.1.4 Dilatační kardiomyopatie47
3.1.5 Absolutní a relativní insuficience chlopní48
3.2 Změny vlny P48
3.2.1 Varianty tvaru vlny P49
3.2.2 Hypertrofie pravé předsíně49
3.2.3 Hypertrofie levé předsíně52
3.2.4 Hypertrofie obou předsíní53
3.3 Změny tvaru komplexu QRS54
3.3.1 Hypertrofie pravé komory55
3.3.2 Hypertrofie levé komory58
3.3.3 Hypertrofie obou komor biventrikulární hypertrofie65
3.3.4 Ostatní změny komplexu QRS-T65
3.3.4.1 Změny úseku ST65
3.3.4.2 Nízká voltáž komplexu QRS (Low Voltage)69
3.3.4.3 Elektrický alternans71
3.3.4.4 Změny elektrolytů72
4 Srdeční rytmus a jeho poruchy76
4.1 Přehled76
4.2 Všeobecné poznatky o arytmii76
4.3 Terminologie definice pojmů78
4.4 Fyziologické srdeční rytmy79
4.4.1 Sinusová rytmus80
4.4.2 Respirační sinusová arytmie81
4.4.3 Wandering pacemaker (putující pacemaker)81
4.4.4 Sinusová tachykardie83
4.4.5 Sinusová bradykardie86
4.5 Supraventrikulární arytmie88
4.5.1 Všeobecné poznatky88
4.5.2 Sinusové zástava89
4.5.3 Sick sinus syndrom syndrom tachykardie/bradykardie89
4.5.4 Zástava srdečních předsíní91
4.5.5 Předsíňová extrasystola93
4.5.6 Tachykardie předsíní93
4.5.7 Flutter předsíní97
4.5.8 Fibrilace předsíní98
4.5.9 Atrioventrikulární extrasystoly (AV extrasystoly)98
4.5.10 Atrioventrikulární tachykardie (AV tachykardie)103
4.6 Komorová arytmie103
4.6.1 Komorové extrasystoly (VES)103
4.6.2 Komorová tachykardie104
4.6.3 Fibrilace komor104
4.7 Poruchy vedení vzruchu115
4.7.1 Atrioventrikulární blok I. stupně115
4.7.2 Atrioventrikulární blok II. stupně115
4.7.3 Atrioventrikulární blok III. stupně (úplný AV blok)117
4.7.4 Blok ramének121
4.8 Intraventrikulární poruchy šíření vzruchů122
5 Artefakty125
5.1 Neobvyklá orientace komplexu QRS125
5.2 Příliš velké nebo příliš malé EKG vlny a kmity129
5.3 Vliv použití filtru130
5.4 Kmity s neostrým vrcholem130
5.5 Mírné výkyvy izoelektrické linie132
5.6 Velké výkyvy izoelektrické linie133
5.7 Ojedinělé kmity (arteficiální)133
5.8 Špatně zřetelné výchylky136
5.9 Neměřitelné intervaly137
5.10 Zpětný pohyb papíru138
6 Technické vybavení139
6.1 Všeobecné informace139
6.2 Jedno- a vícekanálové záznamové zařízení EKG139
6.3 Monitor140
6.4 Automatická analýza rytmu140
6.5 Dokumentace140
7 Interpretace EKG141
Přehled jednotlivých pracovních kroků141
Literatura152
Rejstřík153