Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Veterinary Forensics: Investigation, Evidence Collection, and Expert Testimony

Stručný popis

Publikace poskytne každému, kdo se účastní vyšetřování trestného činu na zvířatech nebo občanské žaloby, znalosti a nástroje, které mohou poskytnout vodítko pro jejich činnost při dokončení soudního vyšetřování.
Všech 50 států USA a mnoho zemí po celém světě má zákony proti týrání zvířat a krutosti. Vyšetřovatelé činní v trestním řízení, veterináři, soudnictví, advokáti a soudní znalci mohou být zapojeni do případů týrání zvířat, nedbalosti nebo lidských zločinů. Kromě toho může být zvíře obětí, podezřelým nebo v některých případech svědkem trestného činu. Vzhledem k tomu, že osvobození nebo odsouzení závisí na povaze a věrohodnosti důkazů, musí být kvalita důkazů při vyšetřování trestných činů souvisejících se zvířaty prvotřídní. Kniha začíná diskusí o týrání zvířat a zločinech proti zvířatům, vyšetřování místa činu a odtud se zabývá různými typy soudních zkoušek zvířete, které vyvrcholily přezkumem soudního systému a svědectvím u soudu. Všichni přispívající autoři jsou odborníci v oblasti práva, veterinární medicíny a soukromého sektoru, kteří poskytují aktuální, osvědčené postupy shromažďování důkazů a forenzní techniky. Kapitoly podrobně popisují forenzní klinické vyšetření a forenzní nekropsii malých a velkých zvířat, forenzní radiologii, forenzní toxikologii, analýzu chování zvířat. Jsou uvedeny relevantní forenzní disciplíny, jako je analýza vzorců krve, analýza DNA, sexuální zneužívání zvířat, agroturistika, hromadění zvířat, rituální zločiny proti zvířatům,
Publikace poskytuje zavedené a přijímané policejní techniky v oblasti vyšetřování trestných činů na zvířatech včetně identifikace, dokumentace a balení fyzických důkazů a fotografování místa činu a videografie. Zahrnuje základní techniky shromažďování a uchovávání biologických a DNA důkazů pro testování na zvířatech. Je uveden přehled forenzního klinického vyšetření a forenzní nekropsie malých a velkých zvířat. Poskytuje metody dokazování prezentace v soudní síni, charakter soudního výpovědi a vypracování znaleckého posudku. Autorům se podařilo vyplnit prázdnotu aplikovaných, světových vyšetřovacích technik pro sbírku a prezentaci veterinárních forenzních lékařských a vědeckých informací. Publikace je proto vítaným zdrojem informací pro studenty veterinární medicíny, ale i odborníky forenzní vyšetřovací medicíny.

Autor: Ernest R. Rogers Adam W. Stern, DVM is a Clinical Associate Professor at the Veterinary Diagnostic Laboratory, University of Illinois. Dr. Stern received his Bachelor of Science in Biology from the George Washington University (2003) and Doctor of Veterinary Medicine from the University of Prince Edward Island, Atlantic Veterinary College (2007). He is a board certified veterinary pathologist (Diplomate American College of Veterinary Pathology) and is a certified forensics consultant and certified medical investigator through the American College of Forensic Examiner Institute. Dr. Stern has expertise in veterinary forensic pathology and dermatopathology. Dr. Stern is the section head of both the forensics section (Midwest Center for Veterinary Forensics) and the pathology section in the Veterinary Diagnostic Laboratory. Dr. Stern lectures both nationally and international about veterinary forensics. He has been involved in numerous forensic investigations of cases of animal cruelty and has served as an expert witness on numerous occasions.

Cena s DPH:  asi 2134 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelCRC Press
ISBN9781498763172
Vydání2019
Vazbapevná
Počet stran419
Popis

Veterinary Forensics: Investigation, Evidence Collection, and Expert Testimony will provide anyone involved in an investigation of an animal involved crime or civil action with the knowledge and tools that can give guidance for their actions in completing a forensic investigation.

All 50 U.S. states, and numerous countries around the world, have laws against animal abuse and cruelty. Law enforcement agents, veterinarians, the judiciary, attorneys and forensic scientists may be involved in cases of animal cruelty, neglect or human crimes that may have an animal element. Additionally, the animal can be the victim, suspect or in some instances the witness of a crime. Given that acquittal or conviction is dependent upon the nature and veracity of the evidence, the quality of the evidence in an animal-related crime investigation must be beyond reproach.

The book begins with a discussion of animal abuse and crimes against animals, crime scene investigation, and, from there, discusses various types of forensic examinations of the animal, culminating in a review of the judicial system and testimony in a court of law. All contributing authors are practicing professionals in law, veterinary medicine, and the private sector who provide current, best-practice evidence collection and forensic techniques. Chapters provide in-depth detail about the forensic clinical examination and forensic necropsy of small and large animal species, forensic radiology, forensic toxicology, bitemark analysis and animal behavior. Various, relevant forensic disciplines such as bloodstain pattern analysis, DNA analysis, animal sexual abuse, agroterrorism, animal hoarding, ritual crimes against animals, and animal fighting are discussed.

Key Features:

Presents established and accepted police techniques in animal crime scene investigation including identification, documentation and packaging of physical evidence and scene photography and videography
Includes essential techniques to collect and preserve biological and DNA evidence for animal DNA testing
Review of the forensic clinical examination and forensic necropsy of small and large animals
Provides methods of evidence presentation in the courtroom, the nature of court room testimony, and the development of an expert report
Veterinary Forensics: Investigation, Evidence Collection, and Expert Testimony fills the void of applied, real-world investigative techniques for the collection and presentation of veterinary forensic medical and scientific information. It will be a welcome reference to both the student and professional in the understanding all relevant evidentiary, investigative, and legal elements of the discipline.

Obsah
[Ernest Rogers] 1. An Introduction to Animal Abuse and Associated Human Behaviors1
[Kevin Parmalee] 2. Crime Scene Investigation23
[Debra Teachout] 3. Videography: A New Tool in Animal Cruelty Investigations53
[Anita Zannin] 4. Bloodstain Pattern Analysis73
[Jennifer Woolf and Julie Brinker] 5. Forensic Physical Examination of the Cat and Dog109
[Janice Kritchevsky] 6. Forensic Physical Examination of Large Animals153
[Adam W. Stern and Mee-Ja Sula] 7. The Forensic Necropsy187
[Jason W. Brooks] 8. Postmortem Changes and the Estimation of Time Since Death225
[Elizabeth Watson] 9. Veterinary Forensic Radiology and Imaging251
[Katherine E. Kling and Adam W. Stern] 10. Bitemarks: Examination and Analysis273
[Kristen M. Webb] 11. DNA Evidence Collection and Analysis295
[Elizabeth Stelow and Melissa Bain] 12. Animal Behavior for the Forensics Specialist313
[Ernest Rogers] 13. Veterinary Forensic Toxicology329
[Adam W. Stern and Martha Smith-Blackmore] 14. Animal Sexual Abuse349
[Ernest Rogers] 15. Agroterrorism363
[Jon-Henry Barr] 16. The Judicial System381
[Ernest Rogers and Adam W. Stern] 17. Expert Witness Testimony and Report Writing389
Index405